Próba szczelności instalacji gazowej • Andrzej Kozieł

Dodano: poniedziałek, 14 czerwca, 2021

Każda instalacja gazowa musi przejść próbę szczelności a reguluje to Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 roku. Stosowanie się do wymienionego rozporządzenia i zatrudnienia specjalisty w dziedzinie instalacji gazowej zapewni bezpieczeństwo nie tylko nam, ale również pozostałych lokatorom danej nieruchomości.

Czym jest główna próba szczelności instalacji gazowej?

Jeśli chcemy mieć pewność, że próba szczelności instalacji gazowej wypadnie pozytywnie powinniśmy nawiązać współpracę z osobami lub firmami jak nasza, które posiadają odpowiednie uprawnienia oraz doświadczenie w projektowaniu i wykonywaniu instalacji gazowych.

Kiedy przeprowadzić główną próbę szczelności instalacji gazowej?

Główną próbę szczelności instalacji gazowej należy przeprowadzić w przypadku:

pomiar ciśnienia

Podstawowe zasady wykonywania głównej próby szczelności instalacji gazowych

Główną próbę szczelności instalacji gazowej wykonuje się osobno dla części instalacji przed gazomierzem i osobno dla pozostałej części z wyłączeniem gazomierza. Nie dokonuje się pomiaru samego gazomierza. Należy pamiętać, aby instalacja nie posiadała zabezpieczenia antykorozyjnego, była czysta, miała zaślepione końcówki, otwarte kurki oraz odłączone odbiorniki gazu. Wynik uznaje się za pozytywny gdy w przedziale 30-60 minut od ustabilizowania się ciśnienia czynnika próbnego nie nastąpi spadek ciśnienia. Próbę wykonuje wykonawca instalacji w obecności dostawcy gazu.

Niezbędne czynności przed wykonaniem próby

Do niezbędnych czynności, które należy wykonać przed przystąpieniem do wykonania próby szczelności instalacji gazowej należy między innymi sprawdzenie zgodności ułożenia przewodów gazowych z projektem, sprawdzenie zgodności ułożenia rur spalinowych z projektem, sprawdzenie materiałów użytych do budowy instalacji gazu, sprawdzenie jakości połączeń skręcanych, spawanych i zaprasowywanych.

Zakres pomiarów

Wszelkie pomiary związane z instalacją gazową wykonywane są za pomocą manometru. Każdy manometr powinien spełniać wymagania klasy 0,6 i posiadać świadectwo legalizacji.

Zakres pomiarowy manometru powinien wynosić odpowiednio:

Dla instalacji gazowej lub jej części znajdującej się w pomieszczeniu mieszkalnym lub pomieszczeniu zagrożonym wybuchem, ciśnienie czynnika próbnego powinno wynosić 0,1 MPa. Dla instalacji wykonanej w ziemi ciśnienie powinno wynosić 0,21 MPa

Do szybkiego i sprawnego wykrywania nieszczelności czynnej instalacji gazowej służą detektory gazu zwane również metanomierzami. Przy użyciu tego urządzenia nie jesteśmy w stanie określić jak duży jest wyciek gazu a jedynie sprawdzić, czy jest obecny i w jakim miejscu występuje.

Sprawdzając szczelność instalacji gazowej rozróżnia się następujące stopnie w zależności od wielkości przecieku gazu

zegar z poziomem ciśnienia

Protokół szczelności instalacji gazowej

Po każdej wykonanej głównej próbie szczelności instalacji gazowej należy sporządzić protokół, który podpisuje właściciel budynku oraz osoba wykonująca instalację gazową. Jest on niezbędnym dokumentem i bez niego właściciel nieruchomości nie będzie mógł oddać lokalu z nową lub modernizowaną instalacją gazową do użytku. W protokole oprócz wartości pomiarów należy również wpisać informacje o użytym przyrządzie do ich wykonania.

Zasady użytkowania instalacji gazowych

Każda osoba posiadająca i użytkująca instalację gazową powinna to robić zgodnie z założeniami projektu tej instalacji, dokładać wszelkich starań, by wyeliminować możliwość wydzielania się tlenku węgla z urządzeń gazowych, zapewnić bezpieczeństwo użytkownikom lokalu oraz ochronę użytkowników innych lokali korzystających z tej instalacji gazowej oraz osób trzecich. Podczas jej używania powinna także udostępnić lokal właścicielowi budynku lub dostawcy gazu w celu wykonywania ich obowiązków. Kluczowe jest również przestrzeganie zasad bezpieczeństwa użytkowania instalacji gazowej oraz niezwłoczne poinformowanie zarządcy budynku o jakichkolwiek nieprawidłowościach w jej funkcjonowaniu. Jako użytkownicy instalacji gazowej powinniśmy również zapewnić pełną sprawność techniczną urządzeń gazowych stanowiących wyposażenie mieszkania. Gdy tylko zauważymy objawy świadczące o zagrożeniu bezpieczeństwa lub mienia powinniśmy natychmiast przestać użytkować daną instalację gazową, podjąć odpowiednie działania zaradcze i poinformować o sytuacji odpowiednie służby oraz właściciela budynku.

Przegląd instalacji gazowej

Każdy budynek posiadający instalację gazową należy poddać okresowej kontroli. Takich czynności powinien dopilnować właściciel budynku, zwłaszcza gdy instalacja jest użytkowana. Przegląd taki powinien odbywać się przynajmniej raz w roku, przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia energetyczne grupy 3 w tym zakresie. Jeżeli chcecie dowiedzieć się jak rozpoznać dobrego fachowca możecie o tym przeczytać w naszym wpisie na blogu.

Przegląd instalacji gazowej polega na sprawdzeniu stanu technicznego sprawności. Oprócz sprawdzenia szczelności kontroli podlegają również przewody wentylacyjne, spalinowe i dymowe.

prace przy kotle gazowym

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej oferty nie tylko tej dotyczącej instalacji gazowej, ale również instalacji CO oraz ogrzewania podłogowego.